Catégorie : Tour

Tour

TOUR PARALLELE GURUTZPE SUPER AT

Tour Parallèle
GURUTZPE SUPER AT

Marque : GURUTZPE
Type : SUPER AT 600 X 600
Année : reconstruit

Tour parrallèle
COLCHESTER MAGNUM 1250

Marque : COLCHESTER
Type : Magnum 1 250
Année : 1991

TOUR PARALLÈLE EST TICINO ET BM 420

Tour Parallèle
EST TICINO ET BM 420

Marque : EST TICINO
Type : ET BM 420
Année : 1982
Visu : Mututoyo

TV STANKO 1516

Tour vertical
STANKO 1516

Marque : STANKO
Type : 1516
Année : 1977

TV STANKO 1512

Tour Traditionnel Vertical
STANKO 1512

Marque : STANKO
Type : 1512
Année : 1977
Contrôle : VISUE acurite

Menu